afbeelding_home.jpg

Binnen organisaties wordt vaak veel gesproken over een probleem, met steeds meer dokters aan het bed, waardoor het probleem alleen maar groter wordt. In opdrachten streeft Webbink Interim Management & Advies ernaar issues terug te brengen tot de essentie. Dat werkt verhelderend en helpt om doelgericht tot een oplossing te komen.

Verder hebben we oog voor de nieuwe bestuursstijl van samen doen. Participatie van burgers, draagvlak van onderop is steeds belangrijker om tot duurzame oplossingen te komen. Bijvoorbeeld als je als gemeente een zonneveld wilt realiseren. Dat kun je niet langer alleen, daar heb je iedereen bij nodig en alle belangen moeten worden meegewogen.

Lopende opdrachten

Adviseur klimaat en duurzaamheid (gemeente Ommen)

 • vormgeven, opstellen en uitvoeren van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid
 • schrijven beleidsnotities, raadsvoorstellen, programma's en evaluaties voor verantwoordelijk wethouder, college B&W en gemeenteraad
 • initiëren en uitvoeren projecten op gebied van energiebesparing en duurzame energie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties
 • vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in kernteam West-Overijssel, om gezamenlijk tot een regionale energiestrategie te komen

Beleidsadviseur grondstoffenbeleid en projectleider omgekeerd inzamelen grondstoffen (gemeente Heerde)

 • integraal verantwoordelijk voor gemeentelijk grondstoffenbeleid en invoering project omgekeerd inzamelen
 • schrijven beleidsnotities, raadsvoorstellen, programma's en evaluaties voor verantwoordelijk wethouder, college B&W en gemeenteraad

Projectleider duurzame energie (gemeente Heerenveen en Streekagenda Zuidoost Friesland)

 • ontwikkeling grootschalige externe en gemeentelijke initiatieven rond duurzame energie
 • coördinatie onderzoek mini-windturbines voor Streekagenda Zuidoost-Friesland

Afgeronde opdrachten

2015-2018 adviseur grootschalige duurzame energie (gemeente Hardenberg)

 • verantwoordelijk voor aanpak en ontwikkeling van grootschalige initiatieven rond duurzame energie
 • opstellen beleidsnotities en voorstellen

2013-2018 coördinator Kennispunt Energie & Duurzaamheid (RUD IJsselland)

 • verantwoordelijk voor het integreren van het onderdeel energie binnen de reguliere werkzaamheden van de RUD en de elf aangesloten gemeenten en komen tot een volwaardige uitvoeringsorganisatie op dit onderdeel
 • opstellen projectplannen en beleidsnotities
 • zorgen voor het opleiden van medewerkers, het borgen en uitvoeren van de werkzaamheden en het opstellen van de daarvoor benodigde beleidsnotities

2016 onderzoek en opstellen notitie energieneutrale spoorzone (gemeente Zwolle)

 • verkenning van de opgave om de spoorzone CO2-neutraal te ontwikkelen
 • rapportage hierover (notitie en presentatie)

2015 toepassing bodemenergie door marktpartijen in Zwolle-Centrum (gemeente Zwolle)

Onderzoek naar de toepassing van bodemenergie door marktpartijen in het gebied Zwolle Centraal. Binnen de gemeente Zwolle bestaat gevoel dat marktpartijen aarzelen te investeren in bodemenergiesystemen. Onderzoeksvraag: kan de gemeente Zwolle de toepassing van bodemenergie vergroten door in te spelen op de standpunten van de marktpartijen?

2011-2015 ambtelijk projectleider ontwikkeling multifunctionele accommodatie Heerde-Oost (gemeente Heerde)

 • verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van de MFA Heerde-Oost (nu: De Heerd) totale projectkosten 12 miljoen euro
 • schrijven beleidsnotities en raadsvoorstellen voor verantwoordelijk wethouder, college B&W en gemeenteraad

projectleider van stuurgroep en diverse ambtelijke werkgroepen